wstecz
logo

statut

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych


Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samodzielną organizacją naukową, działającą w oparciu o zatwierdzony Statut w zakresie badań nad strategiami twórczymi oraz kształtowaniem ich reprezentacji w przestrzeni publicznej.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Łódź.

§ 3.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną, jest stowarzyszeniem rejestrowym i działa zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) z dnia 7 kwietnia 1989 r.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie używa nazwy „Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych” i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.
 2. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd.
 3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie używa nazwy „Polish Association of Creative Strategies” lub „Association Polonaise des Stratégies Créatives”.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczątki z nazwą „Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych” i znaku słowno-graficznego.

Rozdział II.
Cele i formy działania

§ 7.

Cele działalności Stowarzyszenia:

 1. rozwój badań z zakresu teorii i praktyki procesu twórczego;
 2. działania na rzecz promocji idei strategii twórczych w formie publikacji naukowych i dokumentacji artystycznych, konferencji, spotkań środowiskowych, wystąpień medialnych, wystaw oraz akcji artystycznych;
 3. wspieranie publikacji, badań, wystaw oraz akcji artystycznych prezentujących działania twórcze członków Stowarzyszenia;
 4. organizacja zajęć warsztatowych z zakresu strategii twórczych dla różnych grup środowiskowych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie działalności naukowej, artystycznej i popularyzatorskiej odpowiednio do sformułowanych celów działalności Stowarzyszenia;
 2. inicjowanie kontaktów międzyśrodowiskowych, społecznych, naukowych, artystycznych i kulturalnych;
 3. pozyskiwanie środków finansowych poprzez docieranie do funduszy przeznaczonych na konkretne projekty w zakresie działalności naukowej, artystycznej i edukacyjnej oraz pozyskiwanie funduszy od osób prywatnych i firm, chcących wspierać Stowarzyszenie;
 4. dobrowolne zrzeszanie osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności;
 5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, finansowymi i organizacjami społecznymi stosownie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel RP, który posiada dyplom wyższej uczelni i rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, który posiada dyplom wyższej uczelni i rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku materialnego Stowarzyszenia;
 3. uczestnictwa we wszystkich działaniach Stowarzyszenia;
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia;
 2. respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek; d) uczestnictwa w Walnych Zebraniach;
 4. aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 13.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz – z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie – zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 14.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
 2. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności;
 3. uchwalanie zmian Statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu.

§ 16.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców.

§ 17.

O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

§ 18.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i trzech członków Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowego członka na miejsce członka ustępującego w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
 5. Gdy więcej niż 1/3 składu Zarządu nie może pełnić powierzonej im funkcji, Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonuje się ponownego wyboru pełnego składu Zarządu.

§ 19.

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 2. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzania Sprawozdań z ich wykonania;
 3. zwoływanie Walnych Zebrań;
 4. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 6. rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich Stowarzyszenia;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 20.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru.

§ 22.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 2. kontrola opłacania składek członkowskich; c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 3. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 23.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V.
Majątek Stowarzyszenia

§ 24.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, z darowizn, zapisów, dotacji.

§ 25.

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa i Sekretarza Zarządu
 2. W pozostałych sprawach do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnione są osoby wchodzące w skład Zarządu.

Rozdział VI.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26.

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.